rtlהתארגנות לעבודת הביוחקר:
העבודה מתבצעת בצוותים של 2-3 תלמידים


כל צוות יחקור שאלה שונה בעלת בסיס ביולוגי ייחודי
כל צוות יחזיק מחברת לרישום מהלך העבודה והנתונים
, ויעביר אותם גם פה באתר


בחירת נושא כללי ולימוד עליו:
איזה אורגניזם תרצו לחקור?
איזה אזור תרצו לבדוק?איזה תהליך?
איזו שאלה בחרתם?

מה צריך לדעת? ללמוד? לברר?
מהם המושגים העיקריים והשאלות העיקריות שתצטרכו לדעת כדי לתכנן את הניסוי
rtl