לאחר שהחלטתם על נושא ושאלה
חישבו על ניסוי מתאים, אפשר להיעזר בדף לתכנון ניסוי המצורף פה
העלו את הדף לעמוד הקבוצתי שלכם וזה ישמש כנספח בעבודה הסופית

בנוסף, הכניסו את תכנון הניסוי שלכם לקובץ השיתופי של הכיתה ואותו נגיש לאישור.הסבר נוסף:
המשתנה התלוי ודרך המדידה
המשתנה התלוי חייב להיות תופעה או תהליך ביולוגי, וחייב להיות כמותי ומדיד.
בבחירת הדרך למדידת המשתנה התלוי יש לתת את הדעת על שאלות אלה:

  1. 1. האם המדידה היא כמותית?
  2. 2. האם שיטת המדידה שנבחרה מתאימה למדידת המשתנה התלוי בניסוי?
  3. 3. האם שיטת המדידה כוללת הנחות סמויות?
  4. 4. האם התהליך/התופעה נמדדים באופן ישיר או עקיף?
  5. 5. האם נדרשות בקרות לשיטת המדידה? מהן?
המשתנה הבלתי תלוי ודרך השינוי
המשתנה הבלתי תלוי יכול להיות בדיד או רציף.
רצוי לבודד את המשתנה הבלתי תלוי במידת האפשר.
לעיתים לא ניתן לבודד את המשתנה הבלתי תלוי כי הוא כולל מספר רכיבים שלא ניתן להפריד זה מזה. במקרים אלו נדרש אפיון מוקדם של המשתנה. אפיון כולל התייחסות להרכב ולתכונות של המשתנה. (בעבודה הכתובה תהיה התייחסות לאותם מאפיינים /מרכיבים של המשתנה הבלתי תלוי, שיש בסיס להניח כי ישפיעו על המשתנה התלוי.)
אפיון המשתנה הבלתי תלוי, וכן קביעת טווח השינויים שיבחר לניסוי, יעשו על ידי ביצוע בדיקות או ניסויים מקדימים, או יתבססו על מקורות מידע מהימנים.
כאשר הטיפולים נבדלים זה מזה במספר רב של מרכיבים – אין לבצע את החקר!
בביוחקר ניתן לקבל כהתערבות התלמיד- החוקר גם מצב בו הוא בוחר את הטיפולים השונים של המשתנה הבלתי תלוי באופן מושכל, זאת בנוסף לניסויים בהם הוא יוצר שינויים במשתנה הבלתי תלוי.
זמן לא יוכל להיות משתנה בלתי תלוי יחיד בשאלת החקר (זהו אפיון של מצב, לא ניסוי). אולם משך טיפול יכול להיות משתנה בלתי תלוי יחיד.
האורגניזם
בשאלת החקר ייבדק אורגניזם או חלק ממנו.
התלמידים נדרשים להכיר היטב את האורגניזם העיקרי בעבודתם, ולזהותו לפחות עד רמת הסוג, רצוי עד המין. בחלק מהמקרים בהם עובדים עם מיקרואורגניזמים שלא ניתנים לזיהוי מוחלט בתנאי בית הספר, ניתן להסתפק בזיהוי קבוצה[[file:///C:\Users\Owner\Documents\%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA\%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%A8\resource_548361697.doc#_ftn1|[1]]] אליה הם משתייכים.
השערה ומקורות מידע
לפני תכנון הניסוי וביצועו התלמידים חייבים לאסוף מידע ממספר מקורות מידע אמינים ועדכניים. על בסיס המידע הביולוגי ינסחו התלמידים שאלות חקר ויעלו השערות מבוססות.