openningbiology.JPG
ברוכים הבאים לאתר הביוחקרעתיד תיכון למדעים לודנושאי הביוחקרקישור לתיקיית ביוחקר 2016 בכונן גוגל
קישור לתיקיית ביוחקר 2015 בכונן גוגל
סיורים אקולוגיים
העלאת שאלות לקראת הביוחקר

אתם חברים בקהילה מיוחדת של אנשים המעריכים את היופי והפליאה שבטבע ובמדע. כמי שלומדים בכיתות המתקדמות של התיכון, כבר בניתם ידע רב במדעי החיים ואתם מוכנים להתנסות מדעית מעמיקה ומשמעותית. עבודת הביו-חקר מאפשרת לכם התנסות כזאת.

ההתנסות המדעית
כוללת שאילת שאלות, פיתוח ושימוש במודלים, תכנון וביצוע של חקירות מדעיות (כמו ניסוי מבוקר, ניסוי השוואתי, מיפוי ותצפית), ניתוח ופרשנות של נתונים, שימוש במתמטיקה ובחשיבה חישובית, בניית הסברים, בניית טיעונים לפי ממצאים, השגת מידע, הערכת איכותו ותקשור המידע בקהילה המדעית ומחוצה לה (המסגרת להוראת המדעים, 2012). בביוחקר תוכלו להתנסות בפרקטיקת הניסוי המבוקר.
עבודת הביוחקר משלבת חשיבה וביצוע, נדרשת סקרנות, הרפתקנות, יצירתיות וחשיבה ביקורתית. כמו כן, נדרש ביצוע קפדני ואחראי ולא פחות חשוב - עבודת צוות ושיתוף פעולה - מאחר שהעבודה מתנהלת בזוגות

מרכיבי עבודת הביוחקר


בחירת נושאשמעניין אתכם בביולוגיה ואשר אפשר לחקור אותו באמצעים שעומדים לרשותנו

לימוד הרקע המדעיהקיים בנושא במאמרים ומקורות מידע מהימנים אחרים (כתיבת חלקים מהמבוא)

העלאת שאלותשמעניינות אתכם מתוך הלימוד והתופעות בהן נתקלתם

ניסוח שאלת חקרספציפית אשר ניתנת לחקירה באמצעות ניסוי מבוקר

תכנון וביצוע הניסויתכנון מהלך הניסוי, מערך ניסוי, איסוף ממצאים וביצוע חזרות על הניסוי

ניסויים מקדימיםבירור תנאים מתאימים לניסוי - נגזר מתכנון הניסוי העיקרי (כתיבת השיטות והחומרים.

ניתוח הממצאים. הממצאים יכללו בעיקר נתונים כמותיים אך גם נתונים איכותיים.

הצגת הממצאים באמצעים גרפיים. כתיבת התוצאות לדוגמה תיאור מילולי, גרפים, תמונות וטבלות

הצגת העבודהבכיתה וקבלת משוב עמיתים

כתיבת העבודהככתיבת מאמר מדעי (תוצאות -> שיטות -> דיון -> מבוא -> נספחים)


אתר וויקי זה יעזור לנו לארגן את שלבי העבודה "במעבדת המחקר" שלנו. תוכלו בקלות יחסית לתעד ולנהל את התקדמות העבודה שלכם, לעדכן בממצאים ולכתוב את הקטעים שישמשו אתכם לעבודה המסכמת של הביוחקר, תוך כדי שאתם נעזרים בחברי הכיתה ובי למשוב ושיפורים

שיהיה לכולנו בהנאה ובהצלחהJ

גילמורמקור:המסגרת להוראת המדעים: A framework for k-12 science education. Practices, crosscutting concepts and core ideas. NRC 2012חזרה לאתר ביולוגיהאתם מוזמנים להודיע /לשאול/לשלוח כל מה שקשור לביוחקר פה. את שאר התקשורת ביננו נמשיך בקבוצה בפייסבוק


<script type="text/javascript">

var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-49808331-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();

</script>